ozone system

Ozone Generator Market Global Forecast to 2025

Dự báo thị trường máy Ozone Toàn Cầu đến năm 2025

ozone generator market

Quy mô ngành sản xuất máy tạo Ozone (Ozone Generator) dự kiến tăng từ 1 tỷ USD vào năm 2020 tăng lên 1,4 tỷ USD vào năm 2025, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (Compounded Annual Growth – CAGR) là 6,2% trong giai đoạn dự báo 2020-2025. Sự ô nhiễm nguồn nước, thiếu nước, ô nhiễm môi trường tăng trên toàn tầu, cùng với nhu cầu tăng nhanh về ứng dụng máy Ozone trong dân dụng tới công nghiệp như các nhà máy xử lý nước thành phố, hồ bơi thương mại, ngành thực phẩm … sẽ là tiền đề thúc đẩy thị trường máy Ozone.

Thống kê chi phí vốn một máy tạo Ozone khoảng 8% cho tổng chi phí xây dựng của một nhà máy xử lý nước hoặc nước thải. Chí phí vận hành và bảo trì (operation and maintenance – O&M) của hệ thống Ozone vào khoảng 1.9 – 3.7% tổng chi phí vận hành của một nhà máy.

TIN TỨC MÔI TRƯỜNG SỐNG

Tổng hợp bài viết môi trường / tác động của con người đến môi trường