Quy định của FDA trong việc ứng dụng ozone trong thực phẩm tiêu dùng

USDA FDA

Trong phần phụ lục B (Danh sách các chất cụ thể được xác định là an toàn), trong phần 184 về các chất sử dụng trực tiếp với thực phẩm được coi là an toàn thuộc chương B (Thực phẩm cho người tiêu dùng)- chương …