Category Archives: Văn bản & Tài liệu

Định mức về nồng độ ozone theo FDA

FDA 1

Trong phần phụ H: Yêu cầu đặc biệt đối với các thiết bị tạo ozone, thuộc phần Ghi nhãn tại chương Thiết bị y tế- Tiêu đề 21: Thực phẩm và thuốc của FDA, cơ quan này đã đưa ra các khuyến nghị đối với nồng độ ozone trong từng trường hợp cụ thể. Thông […]

Quy định của FDA trong việc ứng dụng ozone trong thực phẩm tiêu dùng

USDA FDA

Trong phần phụ lục B (Danh sách các chất cụ thể được xác định là an toàn), trong phần 184 về các chất sử dụng trực tiếp với thực phẩm được coi là an toàn thuộc chương B (Thực phẩm cho người tiêu dùng)- chương I- Tiêu đề 21 (Thực phẩm và thuốc), FDA đã […]

Các quy định về Ozone và USDA và FDA

USDA FDA

Ozone đã được USDA và FDA chấp thuận GRAS (Được Công nhận là An toàn) cho phép tiếp xúc trực tiếp với các sản phẩm thực phẩm, bao gồm tất cả các sản phẩm thịt và gia cầm. Trong khi các quy định yêu cầu phải thực hiện, không có quy định nào về mức độ ozone trong các […]